ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nájemní smlouva

PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY A PRONÁJMU


-  Nájemce potvrzuje svým podpisem, že převzal zařízení čisté, funkční a bez závad a že byl seznámen s návodem na jeho obsluhu a údržbu.

-  V případě, že si nájemce pronajímá zařízení, které pro svoji náročnost vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy ( řetězová pila, nastřelovací pistole, obsluha nakladače, svářecí souprava atd….) prohlašuje nájemce místopřísežně, že byl vyškolen dle platných bezpečnostních předpisů a ČN pro dané zařízení a že je držitelem tohoto oprávnění.

 

a) Zařízení bylo převzato a bude vráceno ve stanovenou dobu do půjčovny v ulici Na Výsluní 874/III, 377 01  Jindřichův Hradec. Náklady na dopravu nese nájemce.

 

b) Nájemce se rozumí fyzická nebo právnická osoba. Případné přenechání zařízení do užívání třetí osobě není v souladu s touto NS a jde na zodpovědnost nájemce.

 

c) Nájemce bude zařízení používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami o jeho obsluze, údržbě a užívání, s nimiž byl seznámen. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobilí k užívání předmětu nájmu, a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat ochranné pomůcky.

 Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.

 

d) Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Nájemce se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho dávat do zástavy či prodeje třetí osobě.

 

e) Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal. Zjistí-li nájemce, že bude zařízení potřebovat po delší dobu, než bylo sjednáno v bodě 3 smlouvy, dohodne se před uplynutím této doby osobně s pronajímatelem o jeho prodloužení. Neučiní-li tak a vrátí-li zařízení opožděně, je pronajímatel oprávněn účtovat a nájemce povinen zaplatit nájemné ve výši dvojnásobku proti nájemnému dohodnutému v bodě 3 a to za každých započatých 24 hodin prodlení až do dne vrácení zařízení. V případě, že nájemce vrátí zařízení znečištěné, zaplatí pronajímateli přirážku až ve výši 200,-Kč za každé takové zařízení.

 

f) Veškeré motorové stroje jsou půjčovány s plnou palivovou nádrží. Nájemce je povinen před vrácením stroje nádrž opět doplnit. Pokud tak neučiní, bude mu účtován příplatek ve výši 150 Kč.

 

g) V případě že v průběhu doby pronájmu dojde k porušení zařízení, a to i bez zavinění ze strany nájemce: - Nájemce musí o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele s uvedením popisu závady a hodiny kdy k poruše došlo. - Tato skutečnost neopravňuje nájemce přenášet na pronajímatele svá rizika jako např. vícenáklady na dopravu zařízení, ušlý zisk, penalizační opatření, prostoje pracovníků…..

 

h) Zjistí-li pronajímatel při vrácení zařízení závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházení se zařízením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad.

 

i) V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení najatého zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil.

 

j)  Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých zařízení v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

 

k) Překročením smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje, kromě sankcí v této smlouvě uvedených i nebezpečí podání trestního oznámení o spáchání trestného činu ,,neoprávněného užívání cizí věci“ podle §249 trestního zákona.

 

l)  Nájemce podpisem na lícní straně této smlouvy potvrzuje seznámení a souhlasí s výše uvedenými podmínkami           

 

smlouvanova.pdf (165 kB)